Gives IT a

Smart Touch

Smarttouch Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen: Uitsluitend en alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig, wat er ook werd besproken, tenzij van deze algemene verkoopsvoorwaarden tegensprekelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Wij behouden ons het recht voor de karakteristieken van het materiaal te wijzigen mits dezelfde functies kunnen worden uitgevoerd.

2. Offertes: Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3. Leveringen: De goederen die onze magazijnen verlaten reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien franco verstuurd. Onze koopwaren worden geacht door de koper aanvaard te zijn in onze werkhuizen voor de verzending. De leveringstermijnen zijn indicatief.

4. Betaling: Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur, op Bank rek IBAN: BE13 6719 5896 7939 - BIC: EURBBE99 of te Kortrijk-Marke. De koopwaren blijven onze eigendom tot ze volledig (hoofdsom, kosten en interesten) afbetaald zijn. Alle facturen dienen te zijn betaald alvorens levering en of installatie kan plaatsgrijpen. Bij niet betaling of niet volledige betaling op de vervaldag zal vanaf de 3e dag automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan de nationale discontovoet verschuldigd zijn. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant. De bevestiging van installatie en/of levering gebeurt steeds schriftelijk en na betaling van het volledige factuurbedrag.

5. Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten: Alle mogelijke rechten, waaronder de intellectuele en/of commerciële eigendomsrechten van het product blijven toebehoren aan de constructeur of eigenaar. De klant verplicht zich ertoe geen software, documentatie of handleidingen te kopiëren op welke wijze ook.

6. Klachten: Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen de 8 dagen die volgen op de ontvangst van de goederen. Na die termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk.

7. Waarborg: De waarborg op de geleverde materialen is beperkt tot de constructeurwaarborg. (zie handleiding)

8. Aansprakelijkheid.: Tenzij bedrog kunnen wij niet veroordeeld worden tot enige schadevergoeding, weze het contractueel of extracontractueel. Gelijk welke schadevergoeding zal nooit meer kunnen belopen dan het bedrag van onze factuur.

9. Rechtsbevoegdheid: Het Belgische recht is van toepassing op dit contract. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

↑ TopSmarttouch VOF
Boeregemstraat 5 - 9840 De Pinte (B)(Nieuw)
Tel: +32/9 395 1 593 (Nieuw)
Fax: +32/9 395 15 95 (Nieuw)
Tel: +32/5 696 0 595 (Nieuw)
Contactform


BTW/KBO: BE-0567870068

© 2014-2020
Design: NetWorX
Hosting: Rack66